top of page

Registrace a platební podmínky 

Úhrada školného je splatná dopředu a to vždy od 25. do 28. dne každého měsíce na následující měsíc (není -li na faktuře uvedeno jinak). Při nedodržení data splatnosti školného je úrok z prodlení stanoven na 2,5 promile z dlužné částky denně.

 

Rezervace místa ve školce je zajištěna odevzdáním přihlášky a uhrazením rezervační zálohy ve výši 2000,- Kč. Rezervační záloha se nezapočítává do školného a je vratná za podmínek uvedených níže.

Vzhledem k povinnosti úhrady školného dopředu je rodič povinen školku informovat o posledním měsíci docházky dítěte nejpozději společně s úhradou školného na poslední měsíc docházky ( ukončení docházky dítěte do školky oznamte 1 měsíc předem – tj. dítě končí docházku 31.5., rodič oznámí 30.4. ). Pokud rodič tuto povinnost nesplní, školka není povinna předmětnou rezervační zálohu rodiči vrátit. V takovém případě rezervační záloha propadá školce jako sankce za porušení povinnosti rodiče informovat školku řádně a včas o posledním měsíci docházky dítěte do školky a rezervační záloha představuje částku smluvní pokuty. Tu je rodič, který řádně a včas neoznámí školce poslední měsíc docházky svého dítěte, povinen školce uhradit. Školka je oprávněna částku uhrazené rezervační zálohy v takovém případě považovat za uhrazenou smluvní pokutu. Pokud bude školka řádně a včas informována o posledním měsíci docházky dítěte do školky, bude rezervační záloha vrácena.

Pozor, při ukončení docházky dítěte do školky školka nevrací částku za nevyčerpané dny a náhrady. Náhrady si rodiče zvolí (vyčerpají) před ukončením docházky dítěte.
 

Při docházce od pondělí do pátku (7.30 -17.00) se nevrací zaplacená částka za nevyčerpané (neodchozené) dny. Platí I pro “akční cenu” (platba na 1/2rku předem).

bottom of page