top of page

Účinnost od: 1.9. 2018

Název organizace: VLTAVÁČEK, s.r.o.

Adresa: Praha 7, V Přístavu 1586/8, 170 00

IČO: 02253038

Odpovědný zástupce: Charvátová Petra

Kapacita zařízení: 14 dětí

 

1.Informace o zařízení péče o děti

Zařízení je určeno pro děti od narození do 6 let bez doprovodu rodičů. Po domluvě je možné pohlídat i starší děti (např. v době školních prázdnin).

Provozní doba Vltaváčku je od pondělí do pátku od 7.30 do 17.00 hod. Zajištění hlídání dětí ve večerních hodinách je možné po předchozí domluvě a za příplatek (viz. Ceník). Provozní doba může být omezena v době vánočních svátků, případně jiné nepředvídatelné a havarijní situace.

2.Příjem dětí

- zákonný zástupce (rodič dítěte), který chce využívat školičku Vltaváček sro, podá vyplněnou „Přihlášku“. Přílohou přihlášky jsou Potvrzení o řádném očkování dítěte, Ceník, Provozní podmínky,Platební a registrační podmínky a Souhlas se zpracováním osobních údajů.Pravidelná docházka dítěte do Vltaváčku sro je možná pouze na základě řádně vyplněné přihlášky, příloh přihlášky a písemným souhlasem s nimi. Děti přijímáme v průběhu celého roku dle volné kapacity ve školičce.

3.Předávání dítěte

Dítě předáváme jen osobě, která dítě přivedla a je při přijetí zaregistrována. Osoba se před převzetím dítěte prokáže občanským průkazem. Dítě mohou vyzvedávat i další osoby, které však budou výslovně uvedeny v přihlášce dítěte (rovněž po předložení OP). Tyto osoby nesmí být mladší 18 let věku.

Osoba, která dítě přebírá, podpisem stvrzuje, že dítě předáváme v pořádku, bez zranění či újmy.

V případě, že osoba, která má převzít dítě, nedorazí ve smluvený čas, je povinná ohlásit telefonicky důvod opoždění a čas návratu pro dítě. Cena pobytu je následně účtována s přirážkou (viz. Ceník).

V případě nevyzvednutí dítěte do konce otevírací doby kontaktujeme odpovědnou osobu telefonicky. Pokud i přesto není dítě vyzvednuto do 60 minut (pokud není po tel. dohodnuto jinak), vyrozumíme příslušný odbor sociální správy či policii.

4.Péče o děti po dobu pobytu

O děti se stará personál, který má potřebné vzdělání, je náležitě proškolen a má příslušnou praxi v práci s dětmi. Pro děti je vždy připravený program dle stanoveného harmonogramu. Program je zaměřen na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, vzdělávání, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Děti mají dostatek prostoru pro sponntání hry a své soukromí.

S dětmi každý den chodíme na procházky a navštěvujeme dětská hřiště. Pobyt venku je závislý na počasí.

Kontakt se všemi pečovatelkami je možný kdykoli během dne osobně, nebo na tel.č. 773526884.

5.Hygiena

Pečovatelky doprovází děti na toaletu, dohlíží při použití toalety a následné hygieně. Při znečištění dítěte zajistí hygienické ošetření dítěte. V případě nutnosti použijí náhradní oblečení, které rodič dítěti zajistí při příchodu do Vltaváčku. V případě dětí, které používají pleny, rodič na tuto skutečnost upozorní.

6.Pitný režim a stravování dětí

Dětem podáváme jídlo a pití, které si přinesou z domova.Láhev na pití i dóza se svačinou musí být opatřeny štítkem s čitelným jménem dítěte,aby nedocházelo k záměně. Také je možnost zakoupení obědů, které zajišťuje dovozem firma Gastro – Vondráček – zařízení školního stravování sro.

Dětem podáváme jídlo ve stanovený čas, dítě má právo určit si množství. Vedeme děti k samostatnosti, malým dětem pomáháme dle potřeby. Pitný režim je zajištěn po celý den.

7.První pomoc

Základní první pomoc zajistí v případě potřeby ošetřovatelky Vltaváčku, které jsou v této oblasti pravidelně proškolovány. Rodiče jsou okamžitě informováni. V případě nutnosti bude přivolána Zdravotnická záchranná služba.

Pečující osoba zodpovídá za dítě od doby, kdy dítě převezme až do doby, kdy jej opět předá rodiči (zákonnému zástupci, nebo jiné pověřené osobě).

O každém úrazu (i zaměstnance)je proveden zápis (datum úrazu, způsob ošetření – vždy do 24 hodin od úrazu). Zařízení je vybaveno lékárničkou, která je vždy řádně doplňována a kontrolována.

8.Možnost odmítnutí účasti

Nepřijímáme děti s infekčními nemocemi nebo děti s příznaky akutního onemocnění (rýma, kašel, vyrážka, teplota, bolesti ucha, apod.), dále děti, které byly jejich ošetřujícím lékařem vyloučené z pobytu v kolektivu. Pečující osoby mají právo požadovat (v případě infekčního onemocnění) od rodiče lékařské potvrzení o ukončení nemoci a souhlas lékaře s návratem do kolektivu.

Alergie, či jiná stálá onemocnění a zdravotní problémy nahlaste prosím při předávání Vašeho dítěte.

V případě nemoci omlouvejte/nahlaste své děti do 7.30 (den první absence) a po nemoci do 15.30 (den před opětovným příchodem) na tel. 773 526 884. Děkujeme.

9.Základní ustanovení

Rodiče (zákonní zástupci) se zavazují dodržovat tyto podmínky a pokyny pečovatelek.

Zejména:

- ve všech prostorách školičky platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholu a jiných návykových látek

- nedávejte dětem do školičky cenné předměty (šperky…), hračky – neneseme odpovědnost za případné poškození nebo ztrátu

- řádně a včas omlouvejte nepřítomnost dětí, 5x po sobě neomluvená nepřítomnost, nebo opakující se neomluvená nepřítomnost může vést k ukončení docházky do školičky Vltaváček sro bez náhrady

- povinností rodiče je přivést dítě pouze v takovém zdravotním stavu, který není zdrojem nakažení ostatních dětí ve školičce (při příznacích onemocnění dítěte kontaktujeme rodiče – zákonného zástupce a požadujeme jeho vyzvednutí z kolektivu)

- prosíme neprodleně hlašte veškeré změny kontaktních údajů

- pokud bude dítě opakovaně ničit zařízení, nebo hračky ve školičce, budeme požadovat náhradu škody a docházka dítěte bude bez náhrady ukončena

- rovněž můžeme vyloučit z docházky (bez náhrady) dítě s agresivním nebo nevhodným chováním

10.Obecné zásady pro oděv

Každé dítě musí mít vhodný oděv (pohodlný a prodyšný – nejlépe tepláky a tričko) a obuv (bačkorky). Je vhodné vzít dítěti i náhradní oblečení pro případ, že by se umazalo. Dále vhodné oblečení pro pobyt venku (dle aktuálního stavu počasí). Veškeré oblečení a obuv prosíme označit jménem dítěte.

11.Příchody a odchody

Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni dítě osobně předat pečovatelce.

Příchod dítěte, převzetí, program a vyzvedávání je uvedeno v rozvrhu dne.

Po domluvě je příchod i odchod možný kdykoliv.

Vyhrazujeme si právo v případě potřeby upravit časový rozvrh programu.

12.Úhrada za služby ve školičce Vltaváček sro

Služby jsou účtovány dle platného Ceníku a platných Platebních a registračních podmínek.

13.Ukončení docházky dítěte do školičky Vltaváček sro

- rodiče mohou ukončit docházku dítěte na vlastní žádost
 
- výpověď se podává písemně, vždy 30 dní před ukončením docházky do Vltaváčku sro ( po tuto dobu se rodič / zák. zás. zavazuje platit vystavené faktury za docházku dítěte do Vltaváčku sro)

- pro ukončení docházky dítěte odevzdejte ve školičce Vltaváček sro vyplněný formulář „Ukončení docházky“

- ukončení docházky se řídí Platebními a registračními podmínkami

 

Provozní podmínky Vltaváčku a jejich dodržování je závazné pro všechny pracovnice a klienty zařízení.

Seznámení s provozními podmínkami potvrdí každý účastník svým podpisem.

Provozní podmínky

bottom of page